Kristillinen koulutus

Kristillinen koulutus

Jeesuksen lähetyskäskyn keskeinen sanoma oli tehdä opetuslapsia ja opettaa uskovia. Hyvin ja raamatullisesti opetettu uskova tai seurakunta on uskossaan vahvalla pohjalla. Opetustahan voi saada monella tasolla.
Ensiksikin opetusta voi saada itseopiskeluna Raamattua lukien ihan kotonaan. Toiseksi opetusta saa, ja pitää saada, seurakunnassa. Näiden lisäksi on Raamatun päivistä alkaen ollut profeettakouluja, kuten Elijalla oli, tai jonkun opettajan ympärille kokoontuneita opetuslapsiryhmiä, kuten Jeesus ja ne 12 opetuslasta, joista tuli apostoleja. Nämä viimeksi mainitut ”koulut” olivat niitä varten, jotka tulivat myöhemmin palvelemaan Jumalan valtakunnan työssä.

Näin ollen työntekijäkoulutukseen tähtäävällä koulutuksella on vahvat raamatulliset perusteet. Koulutuksen pitää sisältää porautumista Raamattuun, Hengen voiteluun ja lahjoihin sekä käytännön työhön. Tätä varten on perustettu Turkuun Suomen Raamattuinstituutti, jonka perusideana on opettaa oppilaita itse tutkimaan Raamattua ja etsimään Pyhän Hengen voimaa.

Baptistien raamattukoulu eriarvoisessa asemassa

Meillä baptisteilla ei ole tällaista koulutusta ollut vähään aikaan. Nyt, kun olemme aloittaneet moniin muihin herätysliikkeisiin nähden selvältä takamatkalta, olemme törmänneet myöskin nykyisen aikakauden mukanaan tuomiin ongelmiin. Voikin sanoa, ettemme ole yhteiskunnan silmissä olleet tasavertaisessa asemassa toisiin herätysliikkeisiin ja niiden opistoihin nähden.

Meitä on uhannut verotukselliset rasitteet, muun muassa siksi, ettei nykyään saa enää perustaa uusia kansanopistoja. Laki estää myös kristillisten korkeakoulujen perustamisen, vaikkapa ammattikorkeakoulujen tasolla. Oppilaamme eivät myöskään voi saada tällä hetkellä opintorahaa niin kuin kaikkien muiden herätysliikkeiden opistojen oppilaat saavat.

Kyse ei ole siitä, ettemmekö pysty järjestämään tasokasta opetusta. Jos halutaan maallisessa mielessä opetuksellista tasoa, niin opettajissamme on tohtori- ja lisensiaattitasoisia opettajia. Jos halutaan vahvaa raamatullista opetusta, niin sitä myöskin löytyy. Jos halutaan lähetys- ja herätyshenkistä opetusta, niin opettajissa on lähetystyössä ja kotimaan seurakuntatyössä menestyksellisesti toimineita henkilöitä.

Korkeakoululakiin muutostarvetta

Nähdäkseni eri kristillisten raamattuopistojen tulisi yhdessä pyrkiä vaikuttamaan korkeakoululain säädäntöön siten, että yksityisetkin opistot olisivat mahdollisia. Nythän valtiolliset korkeakoulut ovat karsineet opintolinjojaan, koska rahat ovat vähentyneet säästötoimien myötä. Kristillinen yliopisto toimisi merkittävällä yksityisellä rahoituksella, vaikka saisikin valtion tukea.

Oppiaineissamme voisi olla paljonkin sellaista, millä on selvää yhteiskunnallista hyötyä, kuten esimerkiksi päihde-, kriminaali-, sielunhoito- ja lastentyö ehkäisemässä syrjäytymistä. Kristillisellä koulutusjärjestelmällä olisi myös selvää työllistävää vaikutusta.

Kun ajatellaan, että kristilliset peruskoulutkin ovat mahdollisia, niin mikseivät myös kristilliset ammattikoulut ja ammatilliset korkeakoulut. Tietysti opetuksen, joka saa yhteiskunnan tukea, tulee olla riittävän tasokasta myös mahdollisissa kristillisissä ammattikouluissa ja -korkeakouluissa. Sitähän varten on ministeriö, joka valvoo opetuksen laatua.

Kaikella edellä mainitulla en tarkoita, että normaalin seurakuntalaisille tarkoitetun Raamatun opetuksen tulisi olla jotenkin akateemista. Jeesus valitsi pääasiassa oppimattomia kalastajia apostoleiksi. Raamatun opettajan lahja perustuu edelleenkin Pyhän Hengen antamaan karismaan ja voiteluun.

En myöskään pidä hyvänä, että jonkun koulun käyminen ja sieltä saatu diplomi pannaan ehdoksi toimia pastorina, lähetystyöntekijänä tai evankelistana. Käytäntö opettaa, että monet parhaista työntekijöistä ovat olleet ja ovat yhäkin ihan kansakoulupohjaisia (nyk. peruskoulu) ihmisiä. Pelkään, että sellaisilla rajoituksilla voimme estää joitain Jumalan kutsumia ihmisiä pääsemästä työhön, mihin itse Herra on lähettämässä. Kuitenkin olen vakuuttunut, että tarvitsemme myös uusia ”Paavaleita” tai ”Esroja”, joilla on korkeampaa koulutusta.

Pauli Rahkonen
Rehtori, Suomen Raamattuinstituutti

Comments are closed.